Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 6XX-Τμήμα Θεματικής Ανάλυσης(Οδηγίες: 676 & 686)

 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
image

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν όχι μόνο το δεκαδικό σύστημα Dewey, αλλά και τοπικά ταξινομικά σύμβολα που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες λειτουργίας τους.


Έτσι στο ΣΚΔΒ ενημερώνονται μόνο τα πεδία
  • 676 - Δεκαδική ταξινόμηση Dewey και
  • 686 - Άλλοι Ταξινομικοί Αριθμοί
Εξαιτίας της μεγάλης διαφοροποίησης στην απόδοση των ταξινομικών συμβόλων, με χρήση αφενός DDC αλλά και τοπικών συμβόλων στις δημόσιες βιβλιοθήκες, τελικός σκοπός στο Συλλογικό Κατάλογο Δημοσίων Βιβλιοθηκών είναι να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σύμβολα DDC.
Έχει ξεκινήσει ήδη η μετατροπή των τοπικών ταξινομικών συμβόλων σε DDC, συναρτήσει της θεματικής απόδοσης. Απομένουν κάποιες εγγραφές παιδικών βιβλίων με τοπικά σύμβολα καταχωρημένα στο 686 π.χ. ΕΙ, ΕΠ, ΠΟΙ, Θ, ΜΥΘ κλπ. 
Σε μια μεταγενέστερη φάση, θα πρέπει να γίνει εξαρχής εκτενής και ακριβής ταξινόμηση όλων των εγγραφών, για να υπάρχει ομοιογένεια και συνέπεια με τους κανόνες του δεκαδικού συστήματος Dewey.
676  ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ DEWEY
Αυτό το πεδίο περιέχει ένα ταξινομικό αριθμό που έχει αποδοθεί στη βιβλιογραφική μονάδα σύμφωνα με το σχήμα της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey. Το πεδίο αυτό αποτελείται από τα εξής υποπεδία:
$a = Αριθμός
Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται ο ταξινομικός αριθμός όπως έχει ληφθεί ή συναχθεί κατά την κρίση του καταλογογράφου από τους πίνακες της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey.
Τα διαχωριστικά σημεία που  δηλώνονται με το σύμβολο "/", δε χρησιμοποιούνται στις δημόσιες βιβλιοθήκες, οπότε ούτε και στο ΣΚΔΒ.
Το υποπεδίο δεν επαναλαμβάνεται.
$v = Έκδοση
Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται ο αριθμός της έκδοσης του ταξινομικού συστήματος Dewey.
Το γράμμα "a" μπορεί να προστεθεί στον αριθμό έκδοσης DDC, για να υποδείξει συντομευμένη έκδοση.
Το υποπεδίο δεν επαναλαμβάνεται.
686   ΑΛΛΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Αυτό το πεδίο περιέχει ένα ταξινομικό αριθμό από ταξινομικά συστήματα που δε χρησιμοποιούνται διεθνώς, αλλά τα οποία είναι ευρέως αναγνωρίσιμα δημοσιευμένα σχήματα (τουλάχιστον στην Ελλάδα).
$a = Ταξινομικός Αριθμός
Ο ταξινομικός αριθμός που έχει ληφθεί από το ταξινομικό σχήμα. Επαναλαμβανόμενο.
$b = Αριθμός Βιβλίου Ο αριθμός βιβλίου που έχει αποδοθεί από το καταλογογραφικό κέντρο. Επαναλαμβανόμενο.
$c = Ταξινομική Υποδιαίρεση
Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται μια υποδιαίρεση του ταξινομικού αριθμού που έχει ληφθεί από το ταξινομικό σχήμα. Επαναλαμβάνεται.
$2 = Κωδικός Συστήματος
Ένας κωδικός που δηλώνει το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό του αριθμού. Οι κωδικοί υπάρχουν στο Παράρτημα G του Unimarc.
Επισημάνσεις:
Τα συνηθέστερα τοπικά σύμβολα που χρησιμοποιούν οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες σχετίζονται με λογοτεχνικά και παιδικά βιβλία π.χ. ΞΛ, Μ, Δ, ΕΛ, ΕΠ, ΠΟΙ, Θ, F, Ξ, ΕΕΛ κλπ.
Μην καταχωρείτε εδώ ταξιθετικά σύμβολα! Τα ταξιθετικά σύμβολα καταχωρούνται στο υποπεδίο 911_$n, και σχετίζονται με την τοποθεσία που βρίσκονται τα αντίτυπα.
Επίσης, πρέπει πάντοτε να υπάρχει ορθή καταχώριση των δεδομένων ανά πεδίο: τα σύμβολα DDC στο 676, και τα τοπικά στο 686!
Και μη ξεχνάτε, να βάζετε την τελεία μετά τα τρία πρώτα σύμβολα (σε πολλές εγγραφές που μας στέλνουν δεν υπάρχει μετά την αναβάθμισή τους από το ΑΒΕΚΤ 4.0).

Δεν υπάρχουν σχόλια: