Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας δημοσίευσης – Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 )

Σχετικές συνδέσεις: UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 / 1-- Coded Information Block
 Παράδειγμα Τμήματος 1ΧΧ
Το τμήμα 1ΧΧ UNIMARC είναι ιδιαίτερα δύσκολο τμήμα καταχώρισης δεδομένων, και σε πολλές περιπτώσεις οι καταλογογράφοι αμελούν να το συμπληρώσουν, ενώ δεν είναι καθόλου αμελητέες οι περιπτώσεις λανθασμένων καταχωρίσεων.
 Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας δημοσίευσης – Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2
Μονογραφίες
Η χρονολογία δημοσίευσης πρέπει να συνάδει με την πληροφορία του 210_$d
Αν είναι γνωστή (ή μπορεί να εκτιμηθεί) ή μόνο η χρονολογία δημοσίευσης ή μόνο το copyright, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» (προσοχή: δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία στη Χρονολογία Δημοσίευσης 2 – (στην εισαγωγή της εγγραφής κατά την ανταλλαγή των δεδομένων δημιουργείται αρχείο λάθους log.txt – απαιτείται χειροκίνητη διόρθωση, δε διορθώνεται από το σύστημα) π.χ.
d2000#### (π.χ. Στο 210_$d μπορεί να είναι 2000 ή c2000 ή [2000] ή [2000?]
Όταν η έκδοση είναι ανατύπωση, αναπαραγωγή (reproduction-όχι νέα έκδοση) ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «e-αναπαραγωγή ενός τεκμηρίου». Πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2. (προσοχή: η παλαιότερη χρονολογία πρέπει να είναι στη Χρονολογία δημοσίευσης 2) π.χ.
e19831977 (καταχωρείται στο 210_$d1983, αφού γνωρίζουμε ότι είναι π.χ. 2η ανατύπωση της αρχικής χωρίς όμως ουσιαστική διαφοροποίηση – σ’ αυτή την περίπτωση σύμφωνα με τους AACR2 στο πεδίο 205 δεν καταγράφεται αντίστοιχη πληροφορία π.χ. 205_$a2η ανατ.)
e1983198# (στο 210_$d1983 και στο 205_$a2η ανατ. – αν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η 1η έκδ. έγινε τη δεκαετία του 1980. Διαφορετικά χρησιμοποιούμε το χαρακτήρα «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» με τη χρονολογία δημοσίευσης της αναπαραγωγής)
e198319## (στο 210_$d1983 και στο 205_$a2η ανατ. – άγνωστη η ακριβής χρονολογία έναρξης της δημοσίευσης αλλά είναι γνωστό ότι η 1η έκδ. έγινε το συγκεκριμένο αιώνα)
Όταν η χρονολογία δημοσίευσης είναι αβέβαιη ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «f-μονογραφία με αβέβαιη χρονολογία δημοσίευσης» με συμπληρωμένες τις Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 - οι αντίστοιχες πληροφορίες στο 210_$d πρέπει να είναι σε brackets [ ].
H Χρονολογία δημοσίευσης 1 μπορεί να είναι κενή όταν στο 210_$d υπάρχει πληροφορία σαν αυτή:  [πριν....] π.χ.
f19801989 - στο 210_$d[198-?]
f####1820 - στο 210_$d[πριν το 1820]
f18871888 - στο 210_$d[1887 ή 1888]
f19962000 - στο 210_$d[μεταξύ 1996 και 2000]
Όταν υπάρχει διαφορετική χρονολογία δημοσίευσης και copyright ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «h-μονογραφία με πραγματική και με χρονολογία κοπυράϊτ/προνομίου» (προσοχή: η ημερομηνία copyright πρέπει να είναι στη 2η θέση χρονολογίας) π.χ.
h20031977 – στο 210_$d2003, c1977 (πρέπει να υπάρχουν και οι δύο πληροφορίες)
Όταν η δημοσίευση συνεχίζεται για πάνω από 1 έτος ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «g-μονογραφία της οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται για περισσότερα από ένα έτη» – Η ίδια πληροφορία πρέπει να υπάρχει και στο 210_$d π.χ.
g19831989 (στο 210_$d1983-1989)
g19839999 (στο 210_$d1983-    )
g1983198# (στο 210_$d1983-1988 ή 1989)
Στα “non book materials – Υλικό προβολής και μαγνητοσκόπησης” ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «i-μονογραφία με χρονολογία κυκλοφορίας και χρονολογία παραγωγής» (προσοχή: η χρονολογία παραγωγής πρέπει να είναι στη Χρονολογία δημοσίευσης 2) π.χ. i19501943
Στις ελληνικές εκδόσεις που δεν υπάρχει χρονολογία δημοσίευσης ή copyright αλλά υπάρχει ISBN, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «f-μονογραφία με αβέβαιη χρονολογία δημοσίευσης» π.χ. f19882006 (όπου 1988 είναι η χρονολογία αρχής χρήσης ISBN στην Ελλάδα, ενώ π.χ. 2006 είναι η χρονολογία εισαγωγής της εγγραφής στο σύστημα – βλέπε στα σημεία 0-7 του ίδιου πεδίου 100).
Στο 210_$d καταχωρείται αντίστοιχα: 210_$d[μεταξύ 1988 και 2006]
Στις ελληνικές εκδόσεις που υπάρχει χρονολογία δημοσίευσης ή copyright προγενέστερης του 1988 αλλά και ISBN, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» με συμπλήρωση στη Χρονολογία δημοσίευσης 1 τη χρονολογία δημοσίευσης ή copyright π.χ. d1977####
Μονογραφικές σειρές *
  • Σε κάθε εγγραφή πρέπει να είναι συμπληρωμένο το έτος έκδοσης στο 210. Ακόμη και όταν είναι άγνωστη η χρονολογία πρέπει να δοθεί μία χρονολογία κατά προσέγγιση. Όμως στις μονογραφικές σειρές, όταν δεν μπορεί να υπάρξει πληροφορία στο 210_d, κατ’ εξαίρεση στο ΣΚΔΒ υιοθετήθηκε ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 να είναι το «u-Χρονολογία(ες) δημοσίευσης άγνωστη(ες)» π.χ. u########
  • Όταν η πληροφορία στο 210_d είναι αβέβαιη με γνωστή την αρχική μόνο χρονολογία δημοσίευσης (σε αγκύλες [ ]), ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 στο 100 είναι το «c-Περιοδικό δημοσίευμα άγνωστης κατάστασης» με συμπλήρωση στη Χρονολογία δημοσίευσης 1 και κενά στη Χρονολογία δημοσίευσης 2 π.χ. c1973####
* Στο ΣΚΔΒ από τον Ιούλιο του 2007 σταμάτησε η χρήση των μονογραφικών σειρών. Οι παραπάνω υποδείξεις χρησιμοποιήθηκαν για τις μονογραφικές σειρές που ήδη είχαν  καταχωρηθεί, και θα διατηρηθούν για ιστορικούς λόγους
Επισημάνσεις:**
  • Οι Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 είναι κενές (#### ####) όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι u
  • H Χρονολογία δημοσίευσης 1 μπορεί να είναι κενή (####), όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι f , ή u
  • H Χρονολογία δημοσίευσης 2 είναι κενή (####), όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι c, d ή u
  • H Χρονολογία δημοσίευσης 2 μπορεί να περιέχει 9999, όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι το a ή g (ποτέ 9999 στη Χρονολογία δημοσίευσης 1)
  • Στη Χρονολογία δημοσίευσης 2 υπάρχει η παλαιότερη χρονολογία όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι e, h ή i
**Στις "Επισημάνσεις" θα συμπληρώνουμε οτιδήποτε νεότερο προκύπτει κατά την επεξεργασία των εγγραφών

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση μου αφορά την καταλογογράφηση σε Unimarc. Αν σας έχει τύχει να κάνετε αποδελτίωση σε άρθρα, στην καταλογογράφηση στο πεδίο 100 στο (nο.2) είδος ημερονημίας έκδοσης βάζω σωστά το "d";

aikker είπε...

Καλώς όρισες Ανώνυμε. Μεταφέρω το σχόλιο-ερώτημα σου στην Ομάδα Συζήτησης Η Greek Public Libraries,
γιατί ίσως και άλλοι έχουν αντιμετωπίσει ή και λύσει το ίδιο πρόβλημα, ενώ εκεί ευνοείται και η ανάπτυξη διαλόγου για το θέμα.