Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

Συγκρότηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

fek508yodd_07

Αριθμ. 133290/ΙΖ

Συγκρότηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 ΦΕΚ
141 Α΄ « Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βι−
βλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄).
3384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).
3, Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, παρ.
4 του ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272 Α΄), αποφασίζουμε:
Α΄. Συγκροτούμε το συλλογικό όργανο Γενικό Συμβού−
λιο Βιβλιοθηκών, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:
1. Ευγενία Κεφαλληναίου, π. Ειδική Γραμματέα Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκ−
παιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Γενικών
Αρχείων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γεωρ−
γία Θεοφανοπούλου – Σιγάλα, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Οικονομικού Πανεπιστημίου.
2. Αικατερίνη Κορδούλη, Αν. Γενική Διευθύντρια Εθνι−
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια τη Ζηνοβία Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλαδος.
3. Αλεξάνδρα Βάρκα – Αδάμη, Καθηγήτρια ΤΕΙ – Νομικό
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο
Τσούντα, Καθηγητή ΤΕΙ – Νομικό.
4.Ευάγγελο Μπούμπουκα, Διευθυντή Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και
Ανάπτυξης Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
5. Νικόλαο Μπιλάλη, Διευθυντή Λειτουργικών Υποδο−
μών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο ΥΠΕΠΘ
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο
Μητρογιάννη, Διευθυντή Λειτουργικών Εφαρμογών Πλη−
ροφορικής στο ΥΠΕΠΘ.
6. Μαρία Παναγοπούλου, Διευθύντρια Γραμμάτων
Υπουργείου Πολιτισμού ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ−
τρια τη Σταματία Χατζηνικολάου, Διευθύντρια Νεώτερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπουργείου Πολιτισμού.
7. Ελένη Τζανετάκου, Διευθύντρια Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Σπάρτης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
τον Εμμανουήλ Πυργιώτη, βιβλιοθηκονόμο−φιλόλογο,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ2
8. Ιωάννη Τροχόπουλο, Διευθυντή Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Βέροιας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ−
τρια την Αικατερίνη Τζάνου, Διευθύντρια Δημόσιας Κε−
ντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων.
9. Μαριέττα Μινώτου, Λέκτορα Σχολής Βιβλιοθηκονο−
μίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια Ιστορικού Αρχεί−
ου Ιδρύματος Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια την Εύη Λάσκαρη, Διευθύντρια
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας.
Β΄. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το τακτικό μέ−
λος Ευγενία Κεφαλληναίου και Αντιπρόεδρος το τακτικό
μέλος Αικατερίνη Κορδούλη.
Γ΄. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Σοφία
Αρβανιτάκη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ2, αποσπασμένη
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα
Νικολέρη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ2, αποσπασμένη στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Δ΄. 1. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει και
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών
Αρχείων ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του ως εισηγητής
χωρίς ψήφο.
2. Η θητεία των μελών και της γραμματέως, που ορί−
ζεται με την απόφαση αυτή, είναι τριετής και αρχίζει
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: