Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2007

Τμήμα 7XX - Οδηγίες καταλογογράφησης

Το τμήμα 7XX του UNIMARC αφορά ονόματα φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων και οικογενειών, τα οποία έχουν κάποιας μορφής πνευματική υπευθυνότητα για τη βιβλιογραφική μονάδα που καταλογογραφείται.
Η πνευματική υπευθυνότητα ορίζεται εδώ γενικά, και περιλαμβάνει όλα τα φυσικά πρόσωπα, συλλογικά όργανα και ονόματα οικογενειών που συνδέονται με τη βιβλιογραφική μονάδα (όχι θεματικά), συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών, όταν απαιτείται σημείο πρόσβασης γι' αυτούς.
Τα ονόματα φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων, ή οικογενειών αναφέρονται και στο περιγραφικό τμήμα της βιβλιογραφικής εγγραφής. Όμως εκεί καταγράφονται όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφική μονάδα ενώ σε αυτό το τμήμα δίνονται ως σημεία πρόσβασης.

Περί της χρήσης της έννοιας κύριας αναγραφής:
Αν η εγγραφή δημιουργείται σύμφωνα με κανόνες που δεν αναγνωρίζουν την έννοια της κύριας αναγραφής όλα τα ονόματα φυσικών προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν σαν σημεία πρόσβασης πρέπει να καταχωρισθούν στο πεδίο 701 και τα Συλλογικά Όργανα στο 711.
Στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, εξαρχής, προτάθηκε από το ΕΚΤ και επιλέχθηκε η μη χρήση της έννοιας της κύριας αναγραφής όλων των ονομάτων των φυσικών προσώπων, των συλλογικών οργάνων και των ονομάτων οικογενειών, όχι αυθαίρετα, αλλά βάσει των οδηγιών "UNIMARC Guidelines no. 4 UNIMARC Minimal Level Record", οπότε καταχωρούνται αντίστοιχα όλες οι σχετικές αναγραφές, ως σημεία πρόσβασης, μόνο στα 701, 711 & 721.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρήση και του 712 για τους εκδότες (650), διαθέτες (310) και παραγωγούς (630).
Η μη χρήση της έννοιας "Κύρια Πνευματική Υπευθυνότητα" των 700, 710, 720 συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αποφυγή συγχύσεων για το ποιός έχει την κύρια πνευματική υπευθυνότητα και ποιός την εναλλακτική ή δευτερεύουσα στη δημιουργία ενός έργου.

Υποπεδίο $4:
Ο Κωδικός Λειτουργίας (ρόλος) θα πρέπει να ενημερώνεται σε όλα τα επιλεγμένα πεδία 701, 711, 712 & 721 (ακόμη και στην περίπτωση που είναι δύσκολο να αποδοθεί με τη χρήση του 570=other).
Είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ του Φυσικού Προσώπου ή του Συλλογικού Οργάνου ή Οικογένειας που ονομάζεται στο πεδίο και της βιβλιογραφικής μονάδας την οποία αφορά την εγγραφή. Ο κατάλογος των κωδικών παρέχεται στο Παράρτημα C του UNIMARC (APPENDIX C: Relator Codes.
Παρατήρηση:
Το υποπεδίο είναι επαναλαμβανόμενο. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιλογή του ίδιου ονόματος αν έχει πάνω από ένα ρόλο, αλλά να επαναλαμβάνεται ΜΟΝΟ το υποπεδίο του ρόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: